Private Policy

TeeandCakes.com (sau đây được gọi là “Chúng tôi”, “Cửa hàng”, hoặc “Trang web”) tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và sự bảo mật của thông tin cá nhân của họ. Bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng là rất quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi đã phát triển Chính sách Bảo vệ Thông tin Cá Nhân này để giúp bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Thông tin cá nhân được thu thập

Khi truy cập vào Trang web của chúng tôi, bạn có thể được yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, địa chỉ nhà, số điện thoại, ngày sinh, số thẻ tín dụng, số Bảo hiểm xã hội hoặc các thông tin khác. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn tự nguyện cung cấp chúng cho chúng tôi thông qua các phương tiện truyền thông khác nhau trên trang web của chúng tôi.

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn, quản lý tài khoản của bạn, liên hệ với bạn, giải quyết tranh chấp và thực hiện các nghĩa vụ pháp lý khác. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cải thiện trang web của chúng tôi, đánh giá thị trường và hiểu thêm về khách hàng của chúng tôi.

Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bên thứ ba ngoại trừ những trường hợp sau đây:

  • Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để thực hiện các dịch vụ mà bạn đã yêu cầu, chẳng hạn như vận chuyển sản phẩm và xử lý thanh toán.
  • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ thông tin này là cần thiết để tuân thủ pháp luật, bảo vệ quyền lợi hoặc tài sản của bạn.